Cost Controller

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 49240480, Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012 nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

INFORMACE ZAMĚSTNAVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO: 49240480 (dále jen "Zaměstnavatel") 1. Účely a doba zpracování osobních údajů Osobní údaje kandidátů specifikované níže budou Zaměstnavatelem zpracovávány k následujícím účelům: a) Výběr vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení (uzavření pracovněprávního vztahu) Pro výběr vhodného zaměstnance a následné uzavření pracovní smlouvy (případně DPP či DPČ) je nezbytné zpracovávat osobní údaje kandidátů zapojených do výběrového řízení. Tento účel je naplněn ukončením výběrového řízení s kandidátem. b) Ochrana oprávněných zájmů Zaměstnavatele (obrana Zaměstnavatele) V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných kandidátů uchovávány také po jeho skončení za účelem ochrany oprávněných zájmů Zaměstnavatele. Toto zpracování se tak týká zejména ochrany před možným sporem s kandidátem ohledně jeho nepřijetí či před kontrolou vedenou kontrolními orgány. Osobní údaje budou uchovávány až po dobu 3 roků od skončení výběrového řízení (promlčecí doba); případně i déle, pokud by probíhala následně kontrola či soudní řízení. 2. Rozsah zpracování osobních údajů Rozsah osobních údajů striktně odpovídá účelům jejich zpracování. Zaměstnavatel tak bude zpracovávat zejména osobní údaje uvedené v životopisu kandidáta, případně v dalších jím předaných dokumentech (dokladech o vzdělání, motivačních dopisech apod.), a dále i údaje předané osobně v průběhu pohovorů apod. 3. Způsob zpracovávání a ochrany údajů Osobní údaje kandidátů jsou získávány zejména přímo od kandidáta (předáním životopisu). Osobní údaje jsou také shromažďovány v rámci činnosti Zaměstnavatele (např. hodnocení personalisty či manažera). Údaje mohou být získány i z jiných zdrojů, například v rámci profesních sociálních sítí či od personálních agentur. 4. Předávání (zpřístupnění) osobních údajů Zaměstnavatel nepředpokládá předávání či zpřístupnění údajů kandidátů třetím stranám či mimo EU. Nelze ale vyloučit předání údajů partnerům a poradcům Zaměstnavatele (např. právníkům, auditorům, bankám, IT firmám), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem Zaměstnavatele. Dále může být povinné zpřístupnění zejména státním orgánům a dalším institucím. 5. Práva kandidátů Kandidát má právo požadovat přístup ke svým údajům, jejich kopii, opravu nebo výmaz (pokud již pominul účel zpracování, pokud kandidát souhlas odvolá nebo pokud jsou zpracovávány protiprávně), popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů, a to za podmínek článků 15 až 21 GDPR. Za splnění zákonných požadavků (článek 21 GDPR) má kandidát právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Kandidát může za účelem uplatnění svých práv kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zaměstnavatele emailem na osobniudaje@uniqa.cz. Kandidát má právo podat stížnost ohledně nakládání s jeho údaji Úřadu pro ochranu osobních údajů. 6. Poučení kandidáta o předání údajů Poskytnutí údajů pro účely výběru vhodného zaměstnance podle bodu 1 a) výše není povinné, nicméně je nezbytné pro řádné posouzení možnosti přijetí kandidáta. Zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů podle bodu 1 b) výše není rovněž založeno na souhlasu kandidáta (takové zpracování lze realizovat bez souhlasu kandidáta). Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 49240480, Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.